Trenutno on-line

We have 24 guests online
PONOVNI JAVNI POZIV ZA PRODAJU MOTORNIH VOZILA PUTEM DIREKTNE POGODBE
Tuesday, 26 July 2016 00:00    PDF Print E-mail

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora JP “RTVBPK” d.o.o.  Goražde, broj 11/16 od 14.7.2016. godine, JP “RTVBPK” d.o.o.  Goražde, Zaima Imamovića br.2, objavljuje:

P O N O V N I

JAVNI POZIV ZA PRODAJU MOTORNIH VOZILA

putem direktne pogodbe

I Predmet poziva

Predmet poziva je javno nadmetanje – licitacija za prodaju motornih vozila, po specifikaciji u tabeli, po navedenom redoslijedu:

PODACI O VOZILIMA

R/B

MARKA

GODINA

PROIZVODNJE

BROJ ŠASIJE/

BROJ MOTORA

PREĐENI

KILOMETRI

POČETNA CIJENA

SNAGA MOTORA

1.

Fiat Punto

2000.

ZFA18800004080761

94996344

186.021

300,00KM

(Kw/ccm)

44/1242

2.

NISSAN TERANO II,  2.7TDI

1996.

VSKTVUR20U0255127

TD27ALN22483A

155.975

1.500,00KM

(Kw/ccm)

74/2700

II Pravo učešća

Pravo kupovine imaju pravna i fizička lica koja neposredno prije utvrđenog roka za licitaciju dostave dokaz o uplati kaucije u iznosu od 5% početne prodajne cijene vozila za koje se prijavljuju, na protokolu JP “RTVBPK” d.o.o.  Goražde, adresa: Zaima Imamovića br.2 , i tom prilikom se učesniku dodjeljuje odgovarajući broj pod kojim će ponuđač učestvovati u procesu provođenja licitacije. Tom prilikom se dostavljaju podaci o fizičkom licu (ime i prezime, adresa i broj telefona, kopija lične karte) tj. podaci o pravnom licu (ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije, adresa, broj telefona), kopija transakcijskog računa, kao i priložena uplatnica za kauciju. Pravo učešća nemaju zaposleni u JP “RTVBPK” d.o.o.  Goražde kao ni  članovi komisije tj. lica koja vrše prodaju.

III Pregled vozila i rok za prijavu učešća u postupku direktne prodaje

Motorna vozila se mogu pogledati svakim danom i to od 11.2.2017. do 13.2.2017. u periodu od 09:00-15:00 sati, na parkingu ispred zgrade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ul. 1.slavne višegradske brigade 2a Goražde (vozilo NISSAN TERANO II,  2.7TDI) odnosno ul. Zaima Imamović br.2 (vozilo FIAT PUNTO).. Kontakt osoba je Jakub Bardak, telefon 038/243-223, 061 399-267. 

IV Podnošenje prijava

U obzir će se uzeti prijave koje stignu najkasnije do ponedjeljka, 13.2.2017. godine, do 12:00 sati. Javno nadmetanje, uz prisustvo zainteresovanih fizičkih lica, ovlaštenih predstavnika pravnih lica koja su se prijavila, održati će se dana 14.2.2017. godine u 12:30 sati u prostorijama JP “RTVBPK” d.o.o.  Goražde, Zaima Imamovića  br. 2, 73000 Goražde,

V Tok licitacije

1.) Licitacijom rukovodi predsjednik komisije koji prethodno utvrđuje da li su ispunjeni svi predviđeni uslovi za licitaciju u pogledu oglašavanja prodaje, utvrđivanja usaglašenosti postavljenih uslova prodaje, broja učesnika (kupaca), položene kaucije,

2.) Javno nadmetanje – se može održati samo ako na njemu učestvuju najmanje tri učesnika.

3.) Nakon što se utvrdi da su ispunjeni uslovi za održavanje direktne pogodbe, predsjednik komisije oglašava početnu cijenu i poziva učesnike da je prihvate. Ukoliko učesnici prihvate početnu cijenu, predsjedavajući pita učesnike licitacije ko nudi uvećanu za prvi licitacioni iznos, na šta se učesnici izjašnjavaju. Svako naredno uvećanje cijene је definisano licitacionim korakom i pozivanjem predsjedavajućeg da učesnici istaknu ponudu.

4.) Svaki učesnik je vezan svojom ponudom sve dok se ne stavi veća ponuda. Licitacija traje sve dok se stavljaju veće ponude. Učesnicima na licitaciji, na njihov zahtjev, dozvoliće se kraći rok za razmišljanje. Minimalni licitacioni iznos je 10,00 KM.

5.) Licitacija će se zaključiti ako i poslije trećeg poziva nije u roku od tri minuta stavljena veća ponuda. Prije zaključenja licitacije, predsjednik komisije još jednom ponavlja posljednju ponudu i objavljuje da je licitacija zaključena.

6.) O licitaciji vodi se zapisnik u koji se unosi cio tok postupka i sve ponude stavljene od pojedinih učesnika, kao i stavljeni prigovor. Zapisnik potpisuju članovi komisije i učesnici postupka. Poslije zaključenja zapisnika o licitaciji, učesnici ne mogu stavljati prigovore.

VI Obaveze kupca

Odabrani ponuđač je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos u korist JP “RTVBPK” d.o.o.  Goražde , Zaima Imamovića  br. 2, 73000 Goražde na račun broj: 1325002001666685 otvoren kod NLB  banke, u roku od 8 dana od dana proglašenja pobjednika, nakon čega se zaključuje ugovor o kupoprodaji. Uplaćena kaucija se odabranom ponuđaču priznaje unutar utvrđene prodajne cijene, dok se ostalim učesnicima vraća. Vozilo se preuzima u viđenom stanju u roku od tri dana od dana uplate postignute cijene, bez naknadnih žalbi i prigovora koji se odnose na predmet prodaje. Ako kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena, ili ukoliko nakon zaključenja ugovora Kupac odustane od njegove realizacije, uplaćena kaucija od 5% mu se neće vratiti, JP “RTVBPK” d.o.o.  Goražde zadržava pravo dodijeliti ugovor prvom sljedećem ponuđaču sa liste uspješnih ponuđača. Sve poreze i troškove oko prenosa vlasništva snosi kupac.

VII Dodatne informacije

O rezultatima prodaje putem licitacije, ponuđači će biti blagovremeno obavješteni. Učesnicima u licitaciji čije ponude ne budu prihvaćene, uplaćena kaucija od 5% će biti vraćena nakon okončanja licitacije. Tekst ovog javnog oglasa - licitacije možete pogledati na web stranici JP “RTVBPK” d.o.o.  Goražde: www.rtvbpk.com i oglasnoj ploči JP RTV BPK Goražde.

Broj, 30/17

Datum, 10.02.2017. godine__

DIREKTOR

__________________________

Jasmina Čohodar, dipl.žurnalista

Last Updated ( Friday, 10 February 2017 13:36 )